Тематични направления:

  • Финансовата и дълговата криза – състояние и алтернативи.

  • Съвременни бизнеспрактики и антикризисни реакции.

  • Стабилизационни икономически политики и устойчивост.

  • Реформиране и възстановяване на икономически системи.

  • Политическа и икономическа интеграция и дезинтеграция.

  • Иновации, инвестиции и тенденции за растеж.

  • Състояние и алтернативи в отрасловата и регионалната икономика.

  • Организационно-управленски аспекти и стратегии.

  • Правителствени политики – социални и правни аспекти.

UE-Varna