Указания за участие:

 • Максимален обем на докладите до 8 стандартни страници.
 • Всеки автор участва само с един доклад, който се изнася лично.
 • Докладите трябва да се представят в посочения срок по електронната поща или на електронен носител във формат Microsoft Word.

Форматиране на докладите:

 • Формат на страница: А4, Orientation: Portrait; Margins: Top – 3 cm, Bottom – 2 cm, Left – 3,5 cm, Right – 2 cm. Номерация на страниците – долу, центрирано.
 • Шрифт: Times New Roman, размер 14 pt, разстояние между редовете (Line Spacing): 1.5.
 • Заглавие: Главни букви, получер (bold) шрифт, центрирано.
 • Академична длъжност, научна степен, име и фамилия на автора: Под заглавието, шрифт курсив (italic), центрирани.
 • Месторабота: Под академичната длъжност, степен и име на автора, курсив (italic), центрирана.
 • Основен текст: Започващ след един празен ред под местоработата, двустранно подравнен (justified).
 • Фигури: Вмъкнати на съответното място в текста, центрирани. При използване на изображение от външен файл – същият да бъде наличен във формат jpg. Под фигурата – номер и наименование, получер (bold) шрифт, центрирани.
 • Таблици: Вмъкнати на съответното място в текста, центрирани. Над таблицата – номер и наименование, шрифт курсив (italic), дясно подравнени.
 • Цитиране: Под линия, по стандарт с номера от 1 до n (размер на шрифта 10 pt).

Не се предвижда допълнително редактиране и коригиране на докладите.
Отговорността за съдържанието им е на авторите.